Guz mózgu: objawy, stadia, przyczyny, leczenie usuwania i prognoza

Nowotwory mózgu - nowotwory wewnątrzczaszkowe, w tym zarówno guzy nowotworowe tkanek mózgowych, jak i nerwy, błony, naczynia, struktury wewnątrzwydzielnicze mózgu. Objawiają się ogniskową symptomatologią, w zależności od tematu uszkodzenia i ogólnych objawów mózgowych. Algorytm diagnostyczny obejmuje neurologa i okulisty kontroli echa np EEG, CT i MRI mózgu, angiografii MR itd. Najbardziej optymalna jest leczenie chirurgiczne, uzupełnione wskazaniami chemio- i radioterapii. Jeśli nie jest to możliwe, przeprowadza się leczenie paliatywne.

Nowotwory mózgu

Nowotwory mózgu stanowią do 6% wszystkich nowotworów w ludzkim ciele. Częstotliwość ich występowania waha się od 10 do 15 przypadków na 100 tysięcy osób. Tradycyjnie, guzy mózgu obejmują wszystkie guzy śródczaszkowe - nowotwory tkanki mózgowej i błon, tworzeniu nerwów czaszkowych, nowotwory naczyniowe, nowotworów tkanki limfatycznej (i gruczołów przysadki i szyszynki). Pod tym względem nowotwory mózgu dzielą się na mózgowe i zewnątrzmózgowe. Te ostatnie obejmują nowotwory błon mózgowych i ich sploty naczyniowe.

Nowotwory mózgu mogą rozwijać się w każdym wieku, a nawet mogą mieć wrodzony charakter. Jednak wśród dzieci częstość występowania jest mniejsza, nie przekracza 2,4 przypadków na 100 tysięcy dzieci. Nowotwory mózgowe mogą być pierwotne, pierwotnie pochodzące z tkanek mózgu, a wtórne, przerzutowe, spowodowane przez proliferację komórek nowotworowych z powodu rozprzestrzeniania się krwiaków lub limfocytów. Wtórne zmiany nowotworowe występują 5-10 razy częściej niż pierwotne nowotwory. Wśród tych ostatnich odsetek nowotworów złośliwych wynosi co najmniej 60%.

Charakterystyczną cechą struktur mózgowych jest ich umiejscowienie w ograniczonej przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Z tego powodu dowolne objętościowe tworzenie się wewnątrzczaszkowych lokalizacji w pewnym stopniu prowadzi do kompresji tkanki mózgowej i wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Tak więc nawet łagodne nowotwory mózgu po osiągnięciu pewnego rozmiaru mają złośliwy przebieg i mogą prowadzić do śmierci. Mając to na uwadze, problem wczesnej diagnozy i odpowiedniego czasu leczenia chirurgicznego nowotworów mózgu ma szczególne znaczenie dla specjalistów z dziedziny neurologii i neurochirurgii.

Przyczyny guza mózgu

Pojawienie się nowotworów mózgu, a także procesów nowotworowych innych lokalizacji, wiąże się z narażeniem na promieniowanie, różne toksyczne substancje i znaczne zanieczyszczenie środowiska. Dzieci mają dużą częstość występowania wrodzonych (embrionalnych) guzów, jednym z powodów może być zakłócenie rozwoju tkanek mózgowych w okresie prenatalnym. Uszkodzenie czaszkowo-mózgowe może służyć jako czynnik prowokujący i aktywować utajony proces nowotworowy.

W wielu przypadkach nowotwory mózgu rozwijają się przeciwko radioterapii u pacjentów z innymi chorobami. Ryzyko pojawienia się guza mózgu wzrasta wraz z upływem terapii immunosupresyjnej, jak również w innych grupach osób z obniżoną odpornością (na przykład w zakażeniu HIV i neurozydzie). Predyspozycje do pojawienia się nowotworów mózgu odnotowano w niektórych chorobach dziedzicznych: choroba Hippel-Lindau, stwardnienie guzowate, fakomatoza, nerwiakowłókniakowatość.

Klasyfikacja guzów mózgu

Wśród podstawowych nowotworów mózgowych przeważają guzy neuroektodermalne, które są podzielone na nowotwór pochodzenia astrocytów (gwiaździak, Gwiaździak zarodkowy), oligodendrogleju Genesis (skąpodrzewiak, oligoastroglioma) ependimarnogo Genesis (wyściółczak, brodawczaka horioidnogo splot) szyszynki nowotwory gruczołu (pineotsitoma, pineoblastoma) neuronów (ganglioneyroblastoma, gangliocytomas), nowotwory zarodkowe i słabo zróżnicowanego (rdzeniak, spongioblastoma, glejaka). Wydzielono także nowotworów (gruczolaki przysadki), nowotwory nerwów czaszkowych (nerwiakowłókniak, nerwiak), tworzenie błon mózgowych (oponiak, nowotwory ksantomatoznye guz melanotichnye), chłoniaki mózgu, nowotwory naczyniowe (angioretikuloma, hemangioblastoma). Śródmózgowy nowotworów mózgowych lokalizacja są klasyfikowane jako sub- i nadnamiotowych, półkuli nowotworów środku konstrukcji i podstawy guza mózgu.

Przerzutowe guzy mózgu rozpoznaje się w 10-30% przypadków raka różnych narządów. Do 60% wtórnych guzów mózgu ma charakter wielorakie. Najczęstszymi źródłami przerzutów u mężczyzn są rak płuc, rak jelita grubego, rak nerki, u kobiet - rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego i czerniak. Około 85% przerzutów występuje w guzach śródmózgowych półkul mózgowych. Pośladków zwykle zlokalizowane dołu przerzutowego raka śluzówki macicy, rak prostaty, złośliwe nowotwory przewodu pokarmowego.

Objawy guza mózgu

Wcześniejszym objawem procesu nowotworowego mózgu jest ogniskowa symptomatologia. To może mieć następujące mechanizmy rozwoju: chemiczne i fizyczne w mózgu tkanki otaczającej zranienia krwotok mózgowy ze ścianą naczynia, naczyniowe okluzji przerzutami czop zatorowy, krwotok przerzutów ściskania zbiornika z rozwojem niedokrwienia korzeni kompresji lub łodygi nerwów czaszkowych. Przy czym występuje pierwszym lokalnym objawy podrażnienia pewnej części mózgu, to nie jest utrata jego funkcji (deficyt neurologiczny).

Jako kompresji guza, obrzęk i niedokrwienie początkowo propagować do sąsiada z zainfekowanej strony tkanek, a następnie do bardziej odległych struktur, odpowiednio, powodując pojawienie się objawów „w sąsiedztwie” i „na odległość”. Ogólne objawy mózgowe spowodowane przez nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i obrzęk mózgu rozwijają się później. Jeśli rozległe nowotworów mózgowych masa możliwego efektu (główny przemieszczanie struktur mózgu), zespołu dyslokacji rozwojowa - przepuklina móżdżek i rdzeń przedłużony w otwór wielki kości potylicznej.

Ból głowy charakter lokalny może być wczesnym objawem guza. Wynika to ze stymulacji receptorów umiejscowionych w nerwów czaszkowych, zatok żylnych, ściany naczyń oponowych. Rozlany ból głowy obserwuje się w 90% przypadków nowotworów podnamiotowych iw 77% przypadków procesów nadnamiotowych. Ma charakter głębokiego, intensywnego i pękającego bólu, często napadowego.

Wymioty zwykle działa jako objaw mózgowy. Jego główną cechą jest brak komunikacji z pożywieniem. W przypadku guza móżdżku lub komory IV wiąże się to z bezpośrednim działaniem na centrum wymiotnym i może być pierwotną ogniskową manifestacją.

Systemowe zawroty głowy może przybrać formę wrażenia porażki, rotacji własnego ciała lub otaczających przedmiotów. Podczas manifestacji objawów klinicznych zawroty głowy są postrzegane jako objaw ogniskowy, wskazujący na zmiany nowotworowe nerwu przedsionkowo-wnękowego, mostka, móżdżku lub komory serca.

Zaburzenia ruchowe (zaburzenia piramidalne) są podstawową symptomatologią guza u 62% pacjentów. W innych przypadkach pojawiają się później w związku ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się guza. Najwcześniejsze objawy niewydolności piramidalnej obejmują narastanie odruchów odruchów ścięgnistych od kończyn. Następnie występuje osłabienie mięśni (niedowład), któremu towarzyszy spastyczność z powodu nadciśnienia mięśniowego.

Zaburzenia czucia głównie towarzyszy temu niedostatek piramidy. Klinicznie objawia się około jednej czwartej pacjentów, w innych przypadkach są wykrywane tylko w badaniu neurologicznym. Jako główny objaw ogniskowy można rozważyć zaburzenie uczucia mięśniowo-stawowego.

Zespół konwulsyjny jest bardziej charakterystyczny dla nowotworów nadnamiotowych. U 37% pacjentów z guzami mózgu epifity są oczywistym objawem klinicznym. Pojawienie się nieobecności lub uogólnionej epicazy toniczno-klonicznej jest bardziej typowe dla guzów o lokalizacji mediany; napady padaczki typu Jacksona - w przypadku nowotworów zlokalizowanych w pobliżu kory mózgowej. Charakter epiprime aury często pomaga ustalić temat porażki. Wraz ze wzrostem wzrostu uogólnione epiphystony przekształcają się w częściowe. Wraz z postępem nadciśnienia śródczaszkowego obserwuje się z reguły zmniejszenie epiaktyczności.

Zaburzenia psychiczne podczas manifestacji występuje w 15-20% przypadków nowotworów mózgu, głównie z ich lokalizacji w płacie czołowym. Bezynitsiativnost, nieporządek i apatia są typowe dla nowotworów bieguna płata czołowego. Euforia, samozadowolenie, bezprzyczynową wesołość wskazują na porażkę podstawy płata czołowego. W takich przypadkach proces progresji nowotworów towarzyszy zwiększenie agresywności złośliwości negatywiźmie. Halucynacje wzrokowe są charakterystyczne dla nowotworów zlokalizowanych na skrzyżowaniu płatów skroniowych i czołowych. Zaburzenia psychiczne w postaci postępującej upośledzenia pamięci, zaburzeń myślenia i uwagi działają jako objawy mózgowe, ponieważ są one spowodowane wzrostem nadciśnienia śródczaszkowego, zatrucia nowotworowego, uszkodzenia dróg asocjacyjnych.

Zastoinowe dyski nerwów wzrokowych Zdiagnozowana u połowy pacjentów częściej w późniejszych stadiach, ale u dzieci może służyć jako debiut objawem guza. W związku ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym może pojawić się przejściowe zaparowanie wzroku lub "muchy" przed oczami. Wraz z postępem guza obserwuje się rosnące zaburzenie widzenia związane z atrofią nerwu wzrokowego.

Zmiany pola widzenia powstają, gdy dotknie to chasa i wzrok. W pierwszym przypadku obserwuje się heteroniową hemianopsję (utratę przeciwnych połówek pól widzenia), w drugim - homonimiczną (wypadanie w polu widzenia prawej lub lewej połowy).

Inne objawy może obejmować ubytek słuchu, afazję czuciowo-ruchową, ataksję móżdżkową, zaburzenia okulomotoryczne, omamy węchowe, słuchowe i smakowe, dysfunkcję autonomiczną. Podczas lokalizowania guza mózgu w podwzgórzu lub przysadce dochodzi do zaburzeń hormonalnych.

Rozpoznanie guza mózgu

Początkowa ocena kliniczna obejmuje ocenę stanu neurologicznego, badanie przez lekarza okulistę, prowadzenie echo-encephalography, EEG. W badaniu stanu neurologicznego, szczególną uwagę należy zwrócić na neurologa objawów ogniskowych, pozwalając na stworzenie miejscowego diagnozy. Badania okulistyczne zawierać test ostrość wzroku, oftalmoskopem i definiowania pól widzenia (być może z pomocą perymetrii komputera). Echo EG może wykryć poszerzenie komór bocznych, co wskazuje nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, a offset przyśrodkowej M-echo (dla dużych nadnamiotowych nowotworów tkanki mózgowej offsetu). EEG pokazuje obecność epiaktywności pewnych obszarów mózgu. Zgodnie ze wskazaniami można zalecić konsultację z otoneurologiem.

Podejrzewa się, że tworzenie się objętościowy mózg jest jednoznaczne wskazanie dla komputera lub tomografii rezonansu magnetycznego. W CT umożliwia wizualizację powstawania nowotworu, w celu odróżnienia go od miejscowego obrzęku tkanki mózgowej, w celu ustalenia jej rozmiaru identyfikacji torbielowaty część guza (jeśli w ogóle), strefa zwapnienie martwicy wylew w lub wokół tkanki przerzuty nowotworowe, obecność mas efektu. MRI mózgu uzupełnia CT może dokładniej określić rozprzestrzenianie się procesu guza, aby ocenić zaangażowanie w nią tkanki granicznej. MRI bardziej skuteczne w diagnostyce nieodebrania kontrastu guzy (na przykład, pewne glejaki mózgu), ale niższe QD ewentualnie Wizualizacja niszczących kości zmiany i zwapnienia, odróżnienia od powierzchni guza obrzęku okołoogniskowy.

Oprócz standardowych MRI diagnozy guzów mózgu, mogą być stosowane MRI naczyń mózgowych (badania unaczynienie nowotworów) funkcjonalny (MRI mowy mapowanie i powierzchnie silników), spektroskopia MR (analiza zaburzeń metabolicznych), termografia IR (sterowanie termiczne zniszczenie nowotworu). PET mózgu umożliwia określenie stopnia złośliwości nowotworu mózgu, aby wykryć nawrót nowotworu, aby mapować główne strefy funkcjonalne. SPECT z wykorzystaniem radiofarmaceutyków tropic do guzów mózgu pozwala diagnozować wieloogniskowe zmiany, oceniać złośliwość i stopień unaczynienia nowotworu.

W niektórych przypadkach stosuje się stereotaktyczną biopsję guza mózgu. W leczeniu chirurgicznym pobieranie tkanek nowotworowych do badania histologicznego odbywa się śródoperacyjnie. Histologia umożliwia dokładną weryfikację nowotworu i ustalenie poziomu zróżnicowania jego komórek, a tym samym stopnia złośliwości.

Leczenie guza mózgu

Zachowawcza terapia guza mózgu jest prowadzona w celu zmniejszenia nacisku na tkanki mózgu, zmniejszenia istniejących objawów, poprawy jakości życia pacjenta. Może obejmować środki przeciwbólowe (ketoprofen, morfinę), leki przeciwwymiotne (metoklopramid), środki uspokajające i leki psychotropowe. Aby zmniejszyć obrzęk mózgu, przepisano glikokortykosteroidy. Należy rozumieć, że leczenie zachowawcze nie eliminuje podstawowych przyczyn choroby i może jedynie tymczasowo ułatwić działanie.

Najskuteczniejsze jest chirurgiczne usunięcie guza mózgu. Technika operacji i dostępu zależy od lokalizacji, wielkości, rodzaju i zasięgu guza. Zastosowanie mikroskopii chirurgicznej pozwala na bardziej radykalne usunięcie guza i minimalizuje uraz zdrowych tkanek. W przypadku małych guzów możliwa jest radiochirurgia stereotaktyczna. Techniki aplikacji i CyberKnife® noża gamma mózgu struktur jest dopuszczalna do 3 cm. W przypadku ekspresji wodogłowie manewrowania operacja może być przeprowadzona (drenaż komory zewnętrznej, komorowo bocznej).

Radioterapia i chemioterapia mogą uzupełniać leczenie chirurgiczne lub być paliatywne. W okresie pooperacyjnym radioterapia jest zalecana, jeśli histologia tkanek nowotworowych wykryła oznaki atypii. Chemioterapię przeprowadza się za pomocą cytostatyków, wybranych z uwzględnieniem histologicznego typu guza i indywidualnej wrażliwości.

Rokowanie i zapobieganie guzom mózgu

Prognostycznie korzystne są łagodne guzy mózgu o niewielkich rozmiarach i dostępne do chirurgicznego usunięcia lokalizacji. Jednak wiele z nich ma skłonność do nawrotów, co może wymagać powtórnej operacji, a każda interwencja chirurgiczna w mózgu jest związana z traumatyzacją tkanek, co powoduje utrzymujący się deficyt neurologiczny. Guzy o złośliwej naturze, trudne do zlokalizowania, o dużym i przerzutowym charakterze mają niekorzystne rokowanie, ponieważ nie można ich radykalnie usunąć. Rokowanie zależy również od wieku pacjenta i ogólnego stanu jego ciała. Wiek starszy i obecność współistniejącej patologii (niewydolność serca, przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca itp.) Utrudniają leczenie chirurgiczne i pogarszają jego wyniki.

Podstawowa profilaktyka nowotworów mózgu polega na wykluczeniu skutków onkogennych środowiska zewnętrznego, wczesnego wykrywania i radykalnego leczenia nowotworów złośliwych innych narządów, aby zapobiec ich przerzutom. Zapobieganie nawrotom obejmuje wykluczenie nasłonecznienia, urazów głowy, stosowanie biogennych środków pobudzających.

Guz mózgu: objawy, stadia i leczenie

Guz mózgu jest formacją wewnątrzczaszkową, która jest wywoływana przez zwiększony podział komórek mózgowych: przysadkę mózgową, szyszynkę, muszlę, naczynia krwionośne lub nerwy. Guz mózgu nazywany jest również nowotworem utworzonym z komórek kości czaszki. Ten sam termin jest używany w odniesieniu do guzów składających się z nieprawidłowych komórek, które weszły do ​​tkanki mózgowej z przepływem krwi. W tym przypadku nowotwór macierzysty najczęściej znajduje się w płucach lub w przewodzie pokarmowym, chociaż możliwe, że znajdzie się on w narządach ludzkiego układu rozrodczego.

Według statystyk 1000 osób chorych na raka rozpoznaje guza mózgu w wieku 15 lat. A spośród 100 000 zdrowych osób guz mózgu dotyka średnio 10-15 osób. Guz może być łagodny i złośliwy. Niebezpieczeństwo złośliwych formacji polega na tym, że mają tendencję do przyspieszania wzrostu i dają przerzuty, to znaczy, że atakują inne narządy poprzez komórki, rozprzestrzeniając się w określony sposób. Możliwość kiełkowania w tkance i strukturze mózgu ma zarówno łagodne, jak i złośliwe formacje.

Istnieje ponad 100 rodzajów guzów mózgu, wszystkie zostały usystematyzowane w 2007 roku i pogrupowane w 12 dużych stowarzyszeń. Każdy guz ma swoją własną nazwę, która jest mu przypisana w oparciu o to, co komórki zaczęły nietypowo niekontrolowane dzielenie.

Jeśli chodzi o objawy choroby, są one w dużej mierze zdeterminowane lokalizacją guza w mózgu, a także jego wielkością i rodzajem. Terapia implikuje interwencję chirurgiczną w przypadku, gdy jest to możliwe. Jednak operacja nie zawsze działa, ponieważ granice między zdrowymi komórkami mózgu a nowotworem są często rozmyte. Niemniej jednak, onkologia jako nauka ciągle ewoluuje, a obecnie pojawiają się nowe metody leczenia, w tym radioterapia, radiochirurgia, chemioterapia. Kolejnym nowym kierunkiem chemioterapii jest biologiczne ukierunkowanie.

Objawy guza mózgu we wczesnych stadiach

Objawy guza mózgu we wczesnym stadium zależą od tego, gdzie się znajduje. Jeśli nowotwór rośnie w pobliżu kory mózgowej lub obok ośrodków odpowiedzialnych za mowę i ruch, wówczas objawy choroby zostaną zauważone przez pacjentów niemal natychmiast.

Wśród najbardziej oczywistych znaków:

Problemy z mową;

Naruszenie koordynacji ruchów;

W przypadku, gdy ośrodki odpowiedzialne za różne analizatory i funkcje poznawcze - za mowę, słuch, wzrok, węch - cierpią na nowotwór, wtedy halucynacje (wzrokowe, słuchowe, węchowe itp.) Lub normalne odczucia będzie całkowicie nieobecny. Zaburzenia ruchowe występują w sytuacji, gdy guz wpływa na ośrodek motoryczny korowy.

Świadomość osoby traci, ponieważ nowotwór zakłóca normalne zaopatrzenie mózgu w krew, w ocalałe naczynia. Może również wystąpić omdlenie, ponieważ nowotwór podrażnia kortę przedśrodkową i pośrodkową, która jest odpowiedzialna za wrażliwość narządów wewnętrznych.

Oczywiście ludzie nie mogą ignorować takich objawów i zwracać się do specjalistów o pomoc w odpowiednim czasie. Obrazowanie MRI może wykrywać nowotwory w mózgu i inicjować leczenie, które jest najbardziej skuteczne we wczesnych stadiach choroby. W przypadku, gdy guz znajduje się w głębokich strukturach mózgu, jego wzrost wielkości nie spowoduje tak wczesnych objawów.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na takie oznaki, jak pojawienie się nudności i wymiotów rano, a także częste bóle głowy, które nie są zatrzymywane przez przyjmowanie leków przeciwbólowych. Nie należy ignorować halucynacji węchowych, które często mogą stać się pierwszymi objawami guza. Przykładem takiej halucynacji jest to, że człowiek ciągle ma poczucie obecności jakiegoś obcego zapachu. Ale inni ludzie tego nie czują. Ponadto zwykłe produkty mogą wyglądać inaczej w smaku i zapachu.

Inne objawy guza mózgu we wczesnych stadiach są następujące:

Ból głowy. Guz mózgu wywołuje silne bóle, które są obecne na bieżąco. Ból jest najczęściej uciskany i bardzo trudny w dostosowaniu za pomocą leków przeciwbólowych. Wzmocnienie jego intensywności może wykonywać, tułów, napięcie otrzewnej, szczególnie podczas kaszlu. Ból głowy często występuje dokładnie w godzinach rannych, ponieważ podczas nocnego odpoczynku w tkance mózgowej gromadzi się więcej płynów.

Wynika to z faktu, że guz rośnie i uwalnia trujące substancje. Normalny odpływ krwi jest zaburzony, co staje się szczególnie zauważalne dla osoby w nocy, bliżej poranka. W końcu przez długi czas pacjent znajduje się w pozycji leżącej, która na tle istniejącego guza wywołuje obrzęk mózgu. Kiedy człowiek wstaje, odpływ krwi jest nieco znormalizowany, a natężenie bólu zmniejsza się. Najczęściej przed wystąpieniem silnego bólu pojawia się uczucie mdłości, które może wywoływać wymioty.

Charakterystyka bólów głowy guza mózgu jest następująca:

Bardzo silny ból głowy po snu, który po kilku godzinach przechodzi sam;

Ból głowy typu pulsującego;

Ból głowy nie ma typowych objawów migreny, a splątanie może wystąpić równolegle. Czasami pojawia się w nocy i bardzo często towarzyszą mu nudności i wymioty;

Zwiększony ból głowy występuje, gdy osoba zmienia swoją pozycję, gdy kaszle lub podejmuje wysiłek fizyczny.

Oprócz bólów głowy, osłabienie mięśni, podwójne widzenie, utrata wrażliwości skóry może wystąpić jednocześnie. Przeczytaj także: przyczyny, oznaki i objawy bólu głowy, konsekwencje.

Zawroty głowy. Guz mózgu często wywołuje zawroty głowy, które występują niezależnie od tego, czy osoba stoi, czy leży, czy siedzi. Głowa może wirować bardzo rzadko i bardzo często. Dzieje się tak, ponieważ płyn w mózgu utrzymuje się i wywołuje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Ponadto sam guz jest w stanie naciskać na aparat przedsionkowy, jeśli znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie móżdżku, dołu czaszki lub móżdżku. Przeczytaj także: zawroty głowy - rodzaje i przyczyny.

Nudności. Wymioty i nudności przyczepiają się, gdy guz powiększa się. Objawy te często towarzyszą bólom głowy. Po wymiotach nie ma poprawy stanu zdrowia, zdarza się to niezależnie od tego, czy dana osoba przyjmowała pokarm.

Pogorszenie ogólnego samopoczucia. Przejawia się to w senności, słabości, zmęczeniu. Czasami występuje jednostronne upośledzenie funkcji motorycznych. W starszym wieku możliwy jest częściowy lub całkowity paraliż.

Zaburzenia funkcjonowania zmysłów. Zaburzenia widzenia, słuchu i węchu często obserwuje się u osób starszych z guzem mózgu. Pacjenci mogą odczuwać poważne problemy ze słuchem, nie odczuwać węchu, możliwa jest szybka utrata wzroku.

Pogorszenie funkcji poznawczych. Wszystkie mentalne zdolności osoby cierpią, pamięć się pogarsza, koncentracja uwagi maleje. W miarę postępu choroby niemożliwe staje się wyrażanie własnych myśli, czytanie i mówienie. Osoba może nie zdawać sobie sprawy, gdzie jest, przestaje rozpoznawać swoich rodaków.

Zaburzenia psychiki. Ludzie często doświadczają depresji, mogą pojawić się halucynacje.

Utrata czułości. Osłonki skóry mogą stać się odporne na działanie temperatury lub w ogóle na każdy dotyk.

Czasami osobom z guzem mózgu trudno jest stwierdzić, gdzie i gdzie znajduje się ich dłoń, jeśli ich oczy są zamknięte.

Poziomy oczopląs lub biegnięcie źrenicy jest również symptomem charakterystycznym dla guza mózgu, którego sam człowiek nawet nie zauważa.

Inne objawy guza mózgu

Inne objawy guza mózgu występują w miarę postępu choroby:

Świadomość coraz bardziej zmętniała. Jeśli w pierwszych stadiach rozwoju nowotworu bóle głowy wywołują senność, to wraz z narodzinami osoba może spać przez kilka dni. Nie budzi się do jedzenia, ale jeśli wstanie, może nie zdawać sobie sprawy, gdzie jest;

Bóle głowy są obecne na bieżąco i można je nieznacznie poprawić, przyjmując leki moczopędne;

Fotofobia i zawroty głowy są gorsze.

W zależności od umiejscowienia guza, pacjent będzie miał następujące objawy:

Klęsce kory ruchowej towarzyszy niedowład lub paraliż. Najczęściej ruchy są ograniczone lub całkowicie utracone tylko z jednej strony;

Pokonaniu płata skroniowego towarzyszy rozwój halucynacji słuchowej. Czasami może być całkowita głuchota. Osoba może całkowicie stracić zdolność rozumienia i reprodukowania mowy;

Klęsce kory potylicznej towarzyszą halucynacje wzrokowe. Ponadto, całkowita utrata widzenia, pojawienie się podwójnego widzenia w oczach, zniekształcona percepcja wzrokowa form i objętości obiektów. Nystagmus jest również charakterystyczny, utrata zdolności czytania;

Pokonaniu stref przednich płatów czołowych towarzyszą halucynacje węchowe;

Uczniowie pacjenta mogą reagować inaczej na światło;

Umiejętność pisania jest tracona;

Osoba lub jej pewna część może stać się asymetryczna;

Koordynacja cierpi. Podczas chodzenia, osoba może zacząć się chwiejnie, lub tęsknić za celem, na przykład, gdy próbuje usiąść na krześle;

Sfera emocjonalna i intelektualna cierpi. Można intensyfikować agresję, pogarszać relacje z otaczającymi ludźmi;

Ze strony systemu wegetatywnego takie naruszenia, jak pocenie się, uderzenia gorąca lub przeziębienia, utrata przytomności na tle spadku ciśnienia;

Guzy przysadki i przysadki mózgowej wywołują zaburzenia ze strony hormonalnej;

Wrażliwość sensoryczna osoby pogarsza się. Może przestać reagować na zmiany temperatury, bólu i wibracji.

Możesz narysować analogię objawów guza mózgu z objawami udaru. Różnica polega na tym, że w przypadku udaru objawy szybko się rozwijają, a guz jest powolny.

Przyczyny guza mózgu

Przyczyny nowotworów mózgu u dzieci są najczęściej spowodowane zaburzeniami struktury genów odpowiedzialnymi za prawidłowe ukształtowanie układu nerwowego. Również początek onkogenów (jednego lub więcej) wprowadzonych do normalnej struktury DNA i zaczynających kontrolować żywotną aktywność komórek można uznać za przyczynę pojawienia się guzów w dzieciństwie. Patologie te mogą być wrodzone i nabyte, ponieważ dziecko pojawia się wraz z układem nerwowym, który poprawia się w trakcie dorastania.

Geny, które można transformować (wrodzone patologie):

Neurofibromatoza pierwszego typu rozwija się w wyniku porażenia genów NF1 lub NF2. Ta choroba w 50% przypadków jest komplikowana gwiaździakiem pilnym;

Wielokrotna neoplazja wewnątrzwydzielnicza 2b, która rozwija się w wyniku modyfikacji genu PTCH, wyzwala tworzenie się neurin;

Mutacja genu APC wywołuje zespół Türko, który z kolei powoduje powstawanie nowotworów złośliwych (glioblastoma i rdzeniakowłókniak);

Zespół Lee-Fraumeni jest wywoływany przez zaburzenia w genie P53 i powoduje rozwój mięsaka. Możliwa jest również mutacja innych genów.

Zaburzenia podstawowe obejmują następujące cząsteczki białka w procesie patologicznym:

Hemoglobina, która jest odpowiedzialna za dostarczanie tlenu do komórek;

Cykliny, które są odpowiedzialne za aktywację cyklinozależnych kinaz białkowych;

Kinazy białkowe (enzymy kontrolujące życie komórek od ich zarodkowania do śmierci);

Białka E2F, które regulują pracę białek odpowiedzialnych za niszczenie nowotworów oraz fakt, że wirusy dostające się do organizmu człowieka nie naruszają struktury jego DNA;

Białka, które czynią sygnały ciała zrozumiałymi dla komórek;

Czynnikami wzrostu są białka, które wskazują, że konkretna tkanka w ciele musi zacząć rosnąć.

Ustalono, że zmiany patologiczne przed resztą będą miały wpływ na komórki, które aktywnie rosną i dzielą się. W ciele dziecka tych komórek bardziej niż u dorosłych. To tłumaczy fakt, że guz może zacząć się rozwijać nawet u niedawno narodzonego dziecka. W przypadku, gdy komórka zawiera dużą liczbę patogennych zmian w strukturze jego DNA, nie ma po prostu sposobu przewidzieć, jak szybko zacznie się dzielić i które z nich wyłonią się nowe komórki. Dlatego łagodne nowotwory, z których najczęstsze są glejakami, można przekształcić w złośliwe. Wszakże wewnątrz glejaka istnieją mutacje, których nie może kontrolować ciało. W tym przypadku glejaki są złośliwe w glejakach.

Istnieją czynniki wyzwalające, które mogą wywołać rozwój guza mózgu, a wśród nich:

Efekty fal elektromagnetycznych;

Wpływ promieniowania podczerwonego i jonizującego na organizm;

Zatrucie gazem używanym do tworzenia przedmiotów plastycznych (chlorek winylu);

Wpływ pestycydów i GMO dostających się do organizmu z pożywienia;

Obecność w ciele papillomawirusów dwóch typów - 16 i 18. Ich obecność można wykryć poprzez analizę krwi (PCR). Kontrolowanie aktywności tych wirusów może być prowadzone przez zdrowy styl życia, który pomaga zwiększyć obronę organizmu.

Oprócz czynników wyzwalających, które wpływają na rozwój guzów mózgu, istnieją również czynniki ryzyka, w tym:

Akcesoria seksualne. Im wyższe ryzyko guza mózgu u mężczyzn;

Wiek jest poniżej ośmiu lat, a wiek mieści się w przedziale od 69 do 79 lat;

Udział w likwidacji skutków wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu;

Długie rozmowy przez telefon komórkowy, w tym korzystanie z urządzeń głośnomówiących;

Praca w przedsiębiorstwach o podwyższonej klasie zagrożenia, w przypadku stałego kontaktu osoby ze szkodliwymi substancjami (arsenem, rtęcią, ołowiem, odpadami olejowymi, pestycydami itp.);

Przejście chemioterapii kurzych.

Znając czynniki ryzyka, możesz je odpowiednio ocenić i, jeśli to konieczne, uzyskać poradę od neurologa. Lekarz da takiej osobie kierunek przejścia PET lub MRI mózgu.

Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają ryzyko rozwoju guza

Hormonalne tabletki antykoncepcyjne zwiększają prawdopodobieństwo nowotworu mózgu, mianowicie glejaka, u kobiet, które przez długi czas są chronione przed niechcianą ciążą. Takie wnioski poczynili naukowcy z Uniwersytetu w Odense i ze szpitala Uniwersytetu Południowej Danii. A ryzyko wzrasta 1,5-2,4 razy.

Kobiety na całym świecie stosują różne formy hormonalnej antykoncepcji (pigułki, plastry, implanty domaciczne). Leki te wydają się oszukiwać ciało, działa tak, że myśli, że kobieta jest już w ciąży.

Badanie statystyczne objęło 317 kobiet ze zdiagnozowanym złośliwym guzem mózgu, a grupa kontrolna składała się z 2126 zdrowych kobiet w wieku od 25 do 49 lat. W rezultacie można było ustalić, że nowotwór rozwijał się o 50% częściej u pacjentów, którzy regularnie przyjmowali hormonalne środki antykoncepcyjne. Wyniki badań można znaleźć w British Journal of Clinical Pharmacology.

U ludzi glejak rozwija się rzadko i jest diagnozowany tylko u 5 osób na 100 000, ale przy regularnym przyjmowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych przez 5 lat lub dłużej ryzyko jego powstania wzrasta o 90%.

Leki, które zawierają gestageny w swoim składzie stanowią szczególne niebezpieczeństwo w tym planie, ponieważ zwiększają ryzyko tworzenia się glejaków trzykrotnie. Naukowcy uważają, że proces ten jest związany z regularnym przyjmowaniem progesteronu w ciele kobiety. To on prowokuje wzrost złośliwych komórek.

Naturalnie, wiele procesów rozwojowych glejaków u ludzi pozostaje do dzisiaj niezbadanych. Jednak przeprowadzone badania statystyczne wskazują, że zewnętrzne hormony żeńskie pochodzące z zewnątrz zwiększają ryzyko rozwoju guza mózgu.

Etapy guza mózgu

Istnieją cztery etapy rozwoju procesu nowotworowego.

1 stopień guza mózgu

Guz jest powierzchowny, komórki, z którymi powstaje, nie zachowują się agresywnie. Cała ich działalność skierowana jest na procesy niezbędne do utrzymania własnego życia. Guz nie rośnie, więc bardzo trudno go wykryć.

2 stadium guza mózgu

Komórki nadal mutują, guz rośnie bardziej aktywnie. Zaczyna przenikać do głębokich tkanek mózgu, tworzy kolce, zakłóca pracę krwi i układu limfatycznego.

3 stadium guza mózgu

Istnieją pierwsze objawy choroby, w tym bóle głowy i zawroty głowy. Być może niewyjaśniona dla osoby utrata masy ciała, wzrost temperatury. W tym samym czasie występują poranne mdłości i wymioty.

4 stadium guza mózgu

Guz przenika wszystkie struktury mózgu i nie podlega usunięciu. Na tym etapie zaczyna rozprzestrzeniać przerzuty do organizmu, angażując inne narządy w procesie patologicznym. Pacjent rozwija późne objawy choroby z halucynacjami, atakami padaczki. Ból głowy jest obecny na bieżąco i ma intensywny charakter.

Rokowanie choroby

Rokowanie choroby zależy od tego, jaki rodzaj guza jest diagnozowany u danej osoby i na jakim etapie rozwoju został wykryty. Jeśli pacjent wcześnie przerwie chorobę, a guz nie jest agresywny, wówczas szansa na pięcioletnią przeżywalność wynosi 80%. Co do zasady obecność łagodnego guza poprawia rokowanie, ale należy pamiętać, że guzy mózgu mają tendencję do nawrotów, a operacjom wykonywanym na mózgu zawsze towarzyszą poważne komplikacje.

W obecności złośliwego guza, który znajduje się w odległym miejscu, ma duży rozmiar i przerzutów, prognoza jest niekorzystna. Szanse na pięcioletni wskaźnik przeżycia zmniejszają się do 30%

Diagnostyka guzów mózgu

Rozpoznanie guzów mózgu leży w gestii neurologa. Lekarz bada pacjenta, ocenia jego refleks, pracę aparatu przedsionkowego. Aby uzyskać dokładniejszą diagnozę, wysyła pacjenta do okulisty w celu zbadania dna oka, a także do otolaryngologa, aby ocenić zmysł węchu i słuchu.

Jedną z instrumentalnych metod badania jest EEG (elektroencefalografia), który pozwala zidentyfikować ogniska patogennej aktywności w mózgu.

Aby wyjaśnić diagnozę, pacjent jest wysyłany do:

MRI. Rezonans magnetyczny jest główną metodą diagnozowania guza mózgu;

CT. Tomografia komputerowa jest wykonywana tylko wtedy, gdy nie jest dostępna możliwość przeprowadzenia diagnostyki MRI;

PET. Pozytonowa tomografia emisyjna dostarcza informacji o wielkości guza;

MRI z angiografią. Dzięki tej metodzie możliwe jest wykrycie naczyń, które karmią guz.

Określić plan leczenia, dokonać prognozy jest możliwe tylko po biopsji. Jest wykonywany po uzyskaniu modelu 3D mózgu z guzem. W ognisku uszkodzenia, sonda jest dokładnie wstrzykiwana i pobierana jest próbka do analizy.

Ponadto wskazane jest badanie tych narządów, w których guz może mieć przerzuty.

MRI z guzem mózgu

Rezonans magnetyczny z guzem mózgu pozwala dostrzec formację, określić jej rozmiar, odróżnić ją od obrzęku tkanek mózgowych. Jeśli występuje torbielowata część guza, zostanie również znaleziona za pomocą diagnostyki MRI.

Ponadto możliwe jest zidentyfikowanie przerzutów nowotworowych w celu oceny stopnia zaangażowania w patologiczny proces pobliskich tkanek. MRI jest bardziej skuteczny w wykrywaniu guzów, które nie kumulują kontrastu. Na przykład odnosi się to do glejaków.

Oprócz standardowej terapii rezonansu magnetycznego, lekarze mogą aplikować:

MRI naczyń mózgowych;

PET-CT mózgu;

Każda z technik ma określone cele i jest używana w zależności od wskazań.

Leczenie guza mózgu

Jedynym niezawodnym leczeniem guza mózgu jest jego chirurgiczne usunięcie. Interwencja jest przeprowadzana w przypadku, gdy możliwe jest odseparowanie zdrowej tkanki mózgowej od tkanki nowotworowej. Jeśli formacja przenika tkankę mózgową, operacja jest wykonywana tylko wtedy, gdy naciska na ważne miejsce.

Alternatywne metody leczenia to:

Radioterapia jako forma radioterapii;

Ukierunkowana terapia jako forma chemioterapii;

Połączenie promieniowania i chemioterapii;

Te metody leczenia guza mogą być stosowane jako niezależne, jeśli nie ma możliwości wykonania operacji, a także w połączeniu z interwencją chirurgiczną.

Ostatnie osiągnięcia w Japonii

W Japonii w 2011 r. Badano działanie wodoru atomowego na organizm ludzki. Celem tych badań jest stworzenie unikalnego urządzenia, które pomoże w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworów mózgu. Badania prowadzone są w mieście Osaka w Instytucie Raka.

Porównaj tempo leczenia guza mózgu z atomowym wodorem i przy pomocy chirurgii jest niemożliwe. Niemniej jednak stwierdzono, że u pacjentów, którzy regularnie uczestniczą w terapii wodorem atomowym, guz zmniejsza się do nieistotnych rozmiarów po 5 miesiącach takiego leczenia. W przyszłości naukowcy są przekonani, że można go całkowicie usunąć. Potwierdzają to badania MRI i rentgenowskie.

Technologia opiera się na radzieckiej metodzie pozbycia się wirusów i bakterii poprzez ogrzewanie ciała do 41-42 stopni. Taki szok termiczny pomaga aktywować limfocyty i usunąć z organizmu nie tylko nowotwór, ale także inne patologie. Istnieje jednak duże ryzyko, że ważne białka w ludzkim ciele podczas zabiegu mogą zostać uszkodzone. Japończycy nauczyli się używać nie tylko gorącej wody, ale także atomowego wodoru, który jest uwalniany podczas elektrolizy wody.

Sztuczna hipertermia w połączeniu z atomowym wodorem pozwala ciału ogrzać się do 41,9 stopnia bez szkody dla własnych białek. Technologia ta może być stosowana w leczeniu osób starszych, którym metoda radziecka z użyciem gorących kąpieli była przeciwwskazana.

Urządzeniem do terapii atomowym wodorem jest krzesło, które znajduje się w łazience o wysokich ścianach. Pacjent siedzi na krześle, a następnie woda jest dostarczana do kąpieli z ORP 560 mV. Woda powoli zaczyna się nagrzewać. Czas zabiegu dobierany jest indywidualnie i zależy od stadium rozwoju guza. Maksymalny czas przebywania w kąpieli wynosi 20 minut.

Taka terapia jest obecnie dostępna tylko dla Japończyków w specjalistycznej placówce medycznej. Istnieje jednak możliwość gojenia w kapsułach SPA w domu, które mogą aktywować wodę do 50-200 mV.

Usunięcie guza mózgu

Usunięcie guza mózgu jest możliwe na kilka sposobów, ale przed zabiegiem pacjent zawsze musi przejść szkolenie wstępne. Pacjentowi przepisano lek moczopędny Mannitol i hormon prednizolon lub deksametazon. Leki te pozwalają mi zmniejszyć obrzęk mózgu. Ponadto można przepisywać leki przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Przed zabiegiem można również przeprowadzić radioterapię, która pozwala wytworzyć zdrową tkankę z tkanki nowotworowej. Napromieniowanie można przeprowadzić bezpośrednio lub zdalnie.

Krążenie mózgu wykonuje się, gdy prąd płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi jest zablokowany przez istniejącą formację.

Tak więc usunięcie guza mózgu jest możliwe na następujące sposoby:

Przy pomocy skalpela;

Korzystanie z lasera (komórki są wypalane);

Za pomocą ultradźwięków (komórki są łamane i zasysane z mózgu). Ta procedura jest wykonywana tylko wtedy, gdy guz ma charakter łagodny;

Z nożem radiowym. Komórki wyparowują, krwawienie zatrzymuje się natychmiast, podczas zabiegu. Napromienianie promieni gamma odbywa się równolegle.

Jeśli to konieczne, po operacji wykonywana jest radioterapia zdalna. Wskazaniem jest obecność przerzutów i niemożność całkowitego usunięcia guza. Zabieg przeprowadzany jest 14-21 dni po operacji. Całkowita liczba sesji może wynosić od 10 do 30. Dla każdej sesji mózgu zajmuje od 0,8 do 3 g. Możliwe jest połączenie radioterapii z chemioterapią. Jednocześnie pacjent potrzebuje kompetentnego wsparcia medycznego: mianowania środków przeciwbólowych, leków przeciwwymiotnych i leków nasennych.

Zarówno chemioterapia, jak i radioterapia mają na celu zabijanie atypowych komórek nowotworowych, które pozostają w ciele po interwencji.

Czasami w trakcie operacji możliwa jest kriochirurgia. Jest to metoda wpływania na guz przy niskich temperaturach. Pozwala ci to wyraźniej wytyczać granice edukacji.

Wskazania do kriochirurgii:

Guz jest bardzo głęboki;

Istnieją głębokie przerzuty;

Nie ma możliwości tradycyjnej interwencji chirurgicznej;

Części guza pozostają przylutowane do skorupy mózgu po operacji;

Przysadka mózgowa została dotknięta;

Wiek pacjenta jest starszy lub zaawansowany.

Guz mózgu - ilu z nim żyje?

Pięcioletnie przeżycie pacjentów w procentach według WHO jest następujące (2012):